D & J Anderson 2018-06-14T15:00:37+00:00

Kolekce materiálů

Tka­niny Cul­li­nan jsou vyro­beny z dvojmo ska­ných přízí (300/2), což jsou ty nej­jem­nější příze na světě. Na jejich výrobu se pou­žívá nej­kva­lit­nější druh bavlny a tou není žádná jiná než dlou­ho­vlá­kenná egypt­ská bavlna Giza 45 pochá­ze­jící z plan­táží leží­cích ve východní části delty řeky Nil, která před­sta­vuje pouze 0,4 % cel­kové roční pro­dukce egypt­ské bavlny. Aby bylo možné dosáh­nout jem­nosti příze 300/2, vybí­ráme z žoků bavlny Giza 45 jedině ty nej­lepší. Pro tyto příze jsou zapo­třebí pouze extra jemná, dlouhá a pevná vlákna a jen 2% z celé pro­dukce zmi­ňo­vané suro­viny spl­ňují tyto požadavky.Příze je tak jemná, že i nej­mo­der­nější tkal­cov­ské stavy musí být nasta­veny na velmi poma­lou rych­lost a dozo­ro­vány zku­še­nými tech­niky. Navíc každý tkal­cov­ský stav je obslu­ho­ván jed­ním vysoce kva­li­fi­ko­va­ným tech­ni­kem, a tak se výroba tka­nin z těchto deli­kát­ních přízí značně liší od běžné vel­ko­vý­roby řízené počí­tači, nikoli lidmi. Pouze ty nej­lepší konečné úpravy typické pro ital­skou tex­tilní výrobu jsou zahr­nuty v závěru výrob­ního procesu.

V polo­vině 20. sto­letí byla v Bri­tá­nii vyro­bena dvojmo skaná příze s jem­ností 160/2 a stala se tak vůbec nej­jem­nější přízí, která byla v té době ve Spo­je­ném krá­lov­ství utkána. Stalo se tak na základě výzkumu vede­ným spo­leč­ností David & John Anderson.

Při­po­jení spo­leč­nosti David & John Ander­son, s jejich více než 130 lety zku­še­ností v oblasti tex­tilu, ke sku­pině Albini, vlast­ní­kem vysoce moder­ního závodu na výrobu koši­lo­vin, dalo vznik­nout ještě jem­nější koši­lo­vině. Ta se uplat­ňuje nej­více v pro­dukci pope­línu o jem­nosti 200/2.

Twill – česky kepr – je další z vazeb, na které můžete obdi­vo­vat prvotřídní zpra­co­vání v podání David & John Anderson.

Twilly z kolekce DJA jsou utkány z velmi jem­ných dvojmo ska­ných přízí (200/2) a jsou to jedny z nej­jem­něj­ších keprů.

Twill je cha­rak­te­ris­tický svou dia­go­nální vaz­bou, která se na mate­ri­á­lech z této kolekce obje­vuje v jed­no­ba­rev­ných pro­ve­de­ních, ale také v podobě drob­ných vzorů, pruhů nebo kos­tek. Všechny tyto mate­ri­ály spo­juje povrch neo­do­la­telně hebký na dotek.

Zde se povedlo výrobci dostat tka­ninu Oxford do šir­šího pově­domí a udě­lat z ní slavný ever­green. Tento druh tka­niny se často pou­žívá na košile s button-down, tedy skry­tým límečkem.

Royal DJA není nic jiného, než ta nej­vy­bra­něj­ších koši­lo­vina Oxford. Doko­na­losti je dosa­ženo pou­ži­tím nej­jem­nější příze, která je spře­dená z vlá­ken vzácné bavlny druhu Giza 45. Mate­ri­ály jsou vhodné pro vol­no­ča­sové i for­mální košile.

Eme­rald zna­mená v češ­tině sma­ragd, tedy kámen vyzna­ču­jící se hlu­bo­kou, ale jas­nou a inten­zivní bar­vou. Sma­ragd se stal inspi­rací pro špič­kové pope­líny s inten­ziv­ními barvami.Materiály jsou utkány z jem­ných dvojmo ska­ných přízí (170/2) a jsou to kva­litní, odolné tka­niny jas­ných barev.

Jak lze vytvo­řit uni­kátní tex­tilní mate­riál? Jed­no­duše pou­ži­tím exklu­zivní suro­viny. Tou je v tomto pří­padě bavlna SEA ISLAND. Jedná se o nej­vzác­nější a nej­vý­ji­meč­nější druh bavlny na světě, která před­sta­vuje pouze 0,0004% z cel­kové svě­tové pro­dukce bavlny.

Bavlna je sklí­zena ručně a zpra­co­vá­vána zku­še­ným per­so­ná­lem. Jedině tak se zabrání jaké­mu­ko­liv poško­zení vlá­ken. Vlákno dosa­huje délky až 52 mm a je ceněno pro svou čis­totu a extrémní odol­nost. Vysoko nasta­vený sys­tém řízení jakosti garan­tuje doko­na­lou kva­litu této suro­viny. Sea Island Cot­ton se tak stává pré­mi­o­vým vstu­pem pro výrobu vysoce kva­lit­ních přízí. Z nich utkané koši­lo­viny jsou ušlech­tilé mate­ri­ály s kaš­mí­ro­vým oma­kem, jsou lehké a chla­divé, ale přesto dosta­tečně odolné.

Květy lnu pro­svět­lují kra­jinu Nor­man­die svou mod­rou bar­vou a velmi jim pro­spívá místní déšť a vítr. Během hor­kých let­ních dnů, kdy už jsou silné stonky při­pra­veny ke sklizni, nastu­puje člo­věk s moder­ními tech­no­lo­gi­emi a zpra­co­vává tuto rost­linu nej­prve na vlákna a potom na příze nej­vyšší kva­lity vhodné pro výrobu ele­gant­ních košilovin.

David & John Ander­son pou­ží­vají pro výrobu svých koši­lo­vin pouze lněné příze a jejich směsi z Nor­man­die pro jejich neo­ce­ni­telné vlast­nosti. Příze jsou lehké jako pírko a mate­ri­ály z nich utkané jsou pří­jemné na dotek a prodyšné.

O výrobci

Spo­leč­nost David & John Ander­son byla zalo­žena v Glas­gow roku 1822 Johnem Ander­so­nem. Po roce 1844, kdy se syn Johna Ander­sona David začal aktivně účast­nit vývoje firmy, byl jme­no­ván spo­leč­ní­kem. Během tohoto období se spo­leč­nost celo­svě­tově pro­sla­vila kva­li­tou své bavlny, která byla pova­žo­vána za tu nej­kva­lit­nější egypt­skou bavlnu na světě.

V roce 1992 byla firma D & J Ander­son kou­pena ital­skou sku­pi­nou Albini, což mělo za násle­dek velký vze­stup značky, díky roz­ší­ření tech­nic­kých možností.

S pou­ži­tím bavlny nej­vyšší možné kva­lity egypt­ské Gizy 45, značka D & J Ander­son uspěla v pro­dukci nej­jem­nější bavlny na světě, která dis­po­nuje hod­no­tou NE 300/2.

Nej­jem­nější egypt­ská bavlna GIZA 45

Plan­táže, kde je pěs­to­vána nej­jem­nější bavlna Giza 45, se nachá­zejí ve východní části delty Nilu. Pro­dukce je velice ome­zená a dosa­huje pouze 0,4 % z cel­kové roční pro­dukce egypt­ské bavlny. Skli­zeň bavlny pro­bíhá ručně bez jakých­koli che­mic­kých pro­duktů, které se při sklizni bavlny běžně pou­ží­vají. Díky tomu lze z pro­dukce vybrat přízi s vlákny, které dosa­hují prů­měru 2,94 mikronů.