Thomas Mason 2018-06-14T15:01:07+00:00

Kolekce materiálů

Pro všechny mate­ri­ály z této nabídky je spo­leč­ným téma­tem pope­lí­nová nebo též plát­nová vazba, tedy jedna ze základ­ních vazeb půso­bí­cích čis­tým a hlad­kým dojmem.

Najdete zde mate­ri­ály utkané z různě sil­ných přízí. Vesměs se jedná již o hodně jemné příze upře­dené z egypt­ské bavlny (100/2-140/2), některé mate­ri­ály jsou dokonce z přízí, na které byla pou­žita velmi vzácná egypt­ská bavlna Giza 45. Tato bavlna, pěs­to­vaná výlučně v deltě Nilu, před­sta­vuje jen 0,4% z cel­kové pro­dukce bavlny v Egyptě. Můžete si vybrat z růz­ných dez­énů a barev. Nabí­zíme jed­no­ba­revné látky, pru­ho­vané, kost­ko­vané – drobné kos­tičky či výrazné káro.

Kolekce se nazývá Twill, jedná se tedy o twillo­vou – česky kepro­vou vazbu. Poznáme ji podle sou­stavy dia­go­nál­ních řádků. Tato vazba vytváří lehce třpy­tivý efekt.

Mate­ri­ály jsou utkány z jem­ných dvojmo ska­ných přízí (80/2 – 140/2). Dvojmo skané příze vzni­kají stá­če­ním dvou nití dohro­mady a látky utkané z těchto přízí mají oproti lát­kám z jed­no­duše ska­ných přízí vyšší pev­nost, ale i další vyni­ka­jící vlast­nosti. V této knize najdete opět nabídku jed­no­ba­rev­ných, pru­ho­va­ných a kost­ko­va­ných látek.

Pro tuto kolekci mate­ri­álů je spo­leč­ným téma­tem vazba látky, ten­to­kráte oxford a piquet.

Mate­riál s oxfor­do­vou vaz­bou je velmi měkký a přesto odolný, lze z něj šít busi­ness košile i vol­no­ča­sové košile. Příze pou­žité na tkaní těchto látek mají sílu v roz­mezí 80/2 až 140/2.

Piquet – česky piké, je vazba tkaná na dvou osno­vách a tím vytvá­ře­jící drobné reli­éfy – proužky, včelí plástve atd. – od sotva zna­tel­ných až po výrazné. Tato kva­lita působí velice bohatě.

Mate­ri­ály s vaz­bou piquet jsou vhodné na busi­ness košile, ale např. i na večerní košile. Tato vazba je zastou­pena kva­li­tou Piquet 70, což je velice oblí­bená kva­lita utkaná z jed­no­du­chých přízí 70/1.

V nabídce máme jed­no­ba­revné a jemně pru­ho­vané materiály.

Jak již název kolekce napo­vídá, jsou zde mate­ri­ály určené pře­de­vším na večerní a slav­nostní košile v bílé, tmavě modré a černé barvě a dále pak nabídka mate­ri­álů na vol­no­ča­sové košile v kom­bi­naci se lnem, stre­čové mate­ri­ály, žer­zeje a dokonce denimy. Kva­lity slav­nost­ních mate­ri­álů jsou roz­ma­nité, utkané z dvojmo ska­ných přízí z egypt­ské bavlny.

Zastavme se u kva­lity vyro­bené z bavlny Gizy 87. Giza 87 se podobně jako Giza 45 pěs­tuje v blíz­kosti delty řeky Nil, kde jsou pří­hodné kli­ma­tické pod­mínky pro pěs­to­vání bavlny v této vysoké kva­litě. Vlákno této bavlny je obzvláště dlouhé (36mm) a pevné. Látka vyro­bená z takové bavlny má spe­ci­fické vlast­nosti – pře­de­vším velmi vyso­kou trvan­li­vost. Zcela v pro­ti­kladu k vět­šině ostat­ních látek, které se časem ope­rou a ztrá­cejí na kva­litě, látka z Gizy 87 si pra­ním udr­žuje své původní vlast­nosti, dokonce se stává ještě zářivější.

Tyto látky jsou trvale velice bělostné, pokud si je poří­díte v bílé barvě. Kromě při­ro­ze­ných vlast­ností bavlny tomu napo­máhá i výrobní pro­ces – bavlna se češe ručně a první nečis­toty se odstra­ňují též ručně. Dal­ším kro­kem je zjiš­ťo­vání dal­ších nečis­tot pomocí kamery a vyfu­ko­vání spe­ci­ál­ními přístroji.

Dále pak v této knize můžeme nabíd­nout letní lněné mate­ri­ály. Len z Nor­man­die, který Tho­mas Mason pou­žívá, je nej­lepší len na světě.

Je to dáno kom­bi­nací tří fak­torů – dobré půdy, vhod­ných kli­ma­tic­kých pod­mí­nek a know-how tra­dič­ních pěs­ti­telů lnu. Pokud budete chtít slim-fit košili, můžete nahléd­nout do výběru stre­čo­vých materiálů.

Kolekce mate­ri­álů Colour a barva je hlav­ním téma­tem těchto materiálů.
Barva na růz­ných kva­li­tách (60/1- 120/2) a v růz­ných dezénech.

Najdete zde jed­no­ba­revné látky, fil-a-fil, barevné proužky na pod­kladu bílé, stejně tak kostky. Albini Vám před­kládá též kom­bi­naci více barev.

Dez­ény jsou jemné i výrazné. Archiv Tho­mase Masona obsa­huje návrhy desig­nérů vytvo­řené za více než 165 let, což je zdro­jem inspi­race pro tým sou­čas­ných desig­nérů, kteří udá­vají směr v tren­dech koši­lo­vin, pře­de­vším co se barev a dez­énů týče.

Část z tohoto dědic­tví nalez­nete i v kni­hách Colour, dále pak Fantasy-Fancy a Limi­ted Edi­tion. Mate­ri­ály jsou obmě­ňo­vány dle mód­ních trendů, vždy však s respek­tem k tra­dici Tho­mase Masona.

Kolekce Limi­ted Edi­tion obsa­huje mate­ri­ály, které svým vzhle­dem stojí na druhé straně spek­tra, než jsou mate­ri­ály na kla­sic­kou busi­ness košili. Tato kolekce je sesta­vena z mate­ri­álů z aktu­ální sezónní kolekce a obsa­huje módní trendy. I zde najdete mate­ri­ály vhodné na busi­ness košili, je zde ale i široké spek­trum mate­ri­álů na vol­no­ča­so­vou košili.

V letní sezóně je nabídka dopl­něna o mate­ri­ály v kom­bi­naci bavlna-len, v zimní sezóně zase mate­ri­ály v kom­bi­naci bavlna-kašmír. Dále je zde nabídka man­šestrů, fla­nelů, potiš­tě­ných mate­ri­álů atd. Záleží na tom, jaký módní trend se právě pro­sa­zuje. Vaše košile však bude vždy ele­gantní, ušita z těchto látek v té nej­vyšší kva­litě. Mate­ri­ály z Limi­to­vané edice nabízí Albini pouze v ome­ze­ném množství.

O výrobci

Kolekce Tho­mas Mason Bespoke obsa­huje kolem 850ti růz­ných mate­ri­álů s roz­díl­nými struk­tu­rami, utka­ných z přízí různé síly. Nabí­zíme mate­ri­ály utkané z přízí od 80/2 až po 300/2, což je jeden z nej­jem­něj­ších mate­ri­álů, jaký se vůbec nechá utkat. Vše je pře­hledně roz­dě­leno do 7 knih. K dis­po­zici je spousta kla­sic­kých dez­énů v růz­ných bar­vách, zákaz­ník ale může volit i barvy a dez­ény výstřední a jedi­nečné. Kolekce obsa­huje též nabídku denimů a žer­zejů, nabí­zíme sezónní mate­ri­ály v kom­bi­naci bavlna-kašmír pro chladné zimní období a bavlna-len na léto.

Naše kolekce není sta­tická, Tho­mas Mason chápe, že je třeba oži­vit nabídku novin­kami. Jedna z knih tak odráží sezónní módní trendy, kaž­dého půl roku je tato kniha aktu­a­li­zo­vána a jsou obmě­ňo­vány i další knihy, aby byl náš zákaz­ník neu­stále trendy.

Dohro­mady můžeme zákaz­ní­kovi nabíd­nout uni­kátní výběr mate­ri­álů vhod­ných pro různé pří­le­ži­tosti, mate­ri­álů, které umožní zákaz­ní­kovi cítit se v každé košili jedinečně.

Sir Tho­mas Mason

Roku 1796 zalo­žil Sir Tho­mas Mason jednu z prv­ních fab­rik na výrobu bavl­ně­ných látek na košile a koši­lo­viny, které se od začátku vyzna­čo­valy tou nej­lepší kva­li­tou. Vyu­ží­vali jich krejčí v Lon­dýně při šití košil pro aris­to­kra­cii a boha­tou vrstvu oby­va­tel­stva a brzy se tyto látky začaly vyvá­žet do celého světa. Svoji kva­litu a svě­to­vost si značka udr­žela po celou dobu své exis­tence a roku 1990 byla odkou­pena rodin­nou fir­mou Albini spolu s dvou­setle­tým dědic­tvím nepře­ber­ného množ­ství dez­énů a kvalit.