Oblek na míru 2017-11-19T14:24:47+00:00

Oblek na míru – vizitka úspěš­ného muže!

Oblek na míru stojí na samém vrcholu pán­ského krej­čov­ského řemesla. Vše musí být per­fektní a doko­nalé. Buďte mezi těmi, kteří se chtějí podí­let na vzniku svého obleku a vytvo­řit si svůj originál.

Jak pro­bíhá pro­ces měření a navr­ho­vání obleku na míru?

Abychom Vám byli schopni co nej­lépe a nej­rych­leji zpro­střed­ko­vat pocit, jak bude Váš nový oblek pad­nout, vyu­ží­váme zku­šební oble­kové sety, které máme při­pra­vené ve třech stři­ho­vých lini­ích: slim, regu­lar a com­fort. Úvodní pro­ces braní měr trvá při­bližně tři­cet minut a v jeho prů­běhu Vám vezme náš krejčí potřebné míry, vybere nej­lépe pad­noucí střih, který ide­álně při­způ­sobí Vaší postavě.
Díky obleku na míru lze eli­mi­no­vat i nedo­ko­na­losti postavy, jako je pokles ramene nebo jiné nesouměrnosti.

Následně si Vy dle svého přání a poža­davků můžete roz­hod­nout o způ­sobu zapí­nání saka, tvaru klop, počtu kapes a roz­parků, zda kalhoty budou mít sámky nebo man­žety a samo­zřejmě o mnoha dal­ších krej­čov­ských detai­lech. Oblí­bené a prak­tické jsou dvoje kalhoty k jed­nomu saku, pří­padně dopl­nění obleku ves­tou. Posled­ním a velmi důle­ži­tým kro­kem je výběr látky, ze které bude oblek ušit.

Podle čeho se odli­šují mate­ri­ály na obleky na míru?

Správná volba mate­ri­álu je naprosto klí­čová, proto v našem krej­čov­ství Bla­žek na Vác­lav­ském náměstí v Praze nabí­zíme stovky druhů luxus­ních látek v široké škále dez­énů a barev. Výběr je prak­ticky neo­me­zený. Všechny látky pochází výhradně z Itá­lie a vybrali jsme opravdu ty nej­lepší výrobce s dlou­hou tra­dicí a svě­to­vým věhla­sem. Exklu­zivní vlněné tka­niny a směsi vlny s kaš­mí­rem pří­padně hed­vá­bím pro naše obleky dodá­vají značky Loro Piana a Vitale Bar­be­ris Canonico.

Kva­litu a leh­kost oble­ko­vých tka­nin určuje zejména jem­nost příze. Můžete vybí­rat vlněné mate­ri­ály od kva­lity Super 110´s až po luxusní Super 170´s. Čím je číslo vyšší, tím je vlákno slabší a látka jemnější.

Jak časově náročné je nechat si ušít oblek na míru?

Víme, že Váš čas je vzácný, proto se Vám sna­žíme dobu strá­ve­nou v našem krej­čov­ství co nej­více zkrá­tit, a proto v naprosté vět­šině stačí dvě návštěvy. Při té první pro­běhne měření, výběr mate­ri­álu a všech dal­ších detailů. Druhá návštěva je záro­veň zkouš­kou hoto­vého obleku, a pokud si nepře­jete další úpravy, tak si v ten samý den také odná­šíte svůj nový oblek domů.

Pokud jste časově velice zane­prázd­něni, mohou Vás naši krejčí navští­vit v kan­ce­láři nebo doma.

Samotné ušití obleku na míru trvá 4-5 týdnů a veš­keré Vaše míry zůstá­vají ulo­ženy v naší data­bázi, takže při další objed­návce již vybí­ráte pouze materiál!

Materiál:

Lanificio F.lli Cerruti

Cena od 23 980 Kč

VÍCE INFORMACÍ

Materiál:

Vitale Barberis Canonico

Cena od 19 980 Kč

VÍCE INFORMACÍ

Materiál:

Loro Piana

Cena od 21 980 Kč

VÍCE INFORMACÍ