Loro Piana 2018-06-14T14:49:43+00:00

Tomáš Satoranský v nové kolekci
Loro Piana Travel Line 2017

Látky Loro Piana jsou vyrobené z vybraných vláken prvotřídních materiálů, které jsou vždy nakupovány v zemi původu a následně jsou zpracovány zkušenými řemeslníky v Itálii. Každá fáze procesu probíhá pod pečlivou kontrolou kvality, aby byl výsledek vždy perfektní.

Materiály z kolekce Travel Line jsou díky speciální úpravě voděodolné. Vlákna jsou pokrytá neviditelnou vrstvou, která je chrání před prachem a nečistotami. Tato membrána zároveň chrání látku i před vodou a jinými kapalinami, které se tak nevsakují a je možné je snadno odstranit.

Loro Piana

Kolekce materiálů

Wish® Super 170′s Wool

Kolekce těchto mate­ri­álů patří k nej­jem­něj­ším, které Vám můžeme nabíd­nout. Výji­mečná jem­nost suro­vého vlákna z aus­tral­ské merino vlny, které má pou­hých 15 mik­ronů, umož­ňuje utkat leh­kou, splý­va­vou látku, která je vhodná pro for­mální oblek. Lze jej oblé­kat celoročně.

Wish Super 170´s je krej­čov­ský mate­riál par excellence, ide­ální na oblek, který Vám per­fektně sedne a splyne s Vaším tělem. Mate­ri­ály jsou utkány pře­vážně v tmavších bar­vách a decent­ních dezénech.

Mate­riál Tasma­nian zau­jímá zvláštní místo v pán­ské módě. Je syno­ny­mem pro leh­kou vlně­nou látku. Tento mate­riál je vhod­nou lát­kou na oblek hodící se celo­ročně ke každé příležitosti.

Nyní je Tasma­nian utkán v nové verzi a kva­lita se posu­nula výrazně výše – pou­žívá se vlna z nej­lep­ších balů Super 150´S, kde prů­měrná hod­nota nikdy nepře­kročí 16 mik­ronů (tisí­cina mili­me­tru). Tyto baly s ovčím rou­nem si vybírá přímo Loro Piana na auk­cích kona­jí­cích se kaž­do­ročně na růz­ných mís­tech v Aus­trá­lii. Vlákno se nej­prve musí pře­trans­for­mo­vat v přízi, která se tech­nicky nazývá 96000, pro­tože z 1 kg lze odmo­tat 96km příze.

Tasma­nian zís­kal svůj název podle ost­rova neda­leko Aus­trá­lie, kde se cho­vají ovce pro­du­ku­jící vlnu obzvláštní kva­lity. Mimo­řádná jem­nost vlny si získá kaž­dého, kdo se mate­ri­álu dotkne. Látka je ceněna pro svoji ele­ganci, pro­dyš­nost, tepel­nou izo­laci, odol­nost, leh­kost a komfort.

Nej­vý­znam­nější cha­rak­te­ris­ti­kou látky Tasma­nian je hus­tota její kon­strukce, v útku je více než 100 přízí v kaž­dém palci (2.54cm). Pro­tože jsou příze extrémně jemné, výsledná látka má hmot­nost pou­hých 250g/m. V této kolekci si můžete vybrat z látek jed­no­ba­rev­ných či vel­kého množ­ství růz­ných dez­énů. Barevně je kolekce laděna do tmavších odstínů.

Tato kolekce je vytvo­řena výbě­rem nej­žá­da­něj­ších mate­ri­álů v roz­ma­ni­tých kva­li­tách z vlny Super 120´s, Super 130´s, Super 150´s, dále pak kom­bi­nací vlny a hed­vábí a dokonce vlny a lnu. Je cha­rak­te­ris­tická svojí uni­ver­zál­ností a kom­for­tem. Nabízí množ­ství jed­no­ba­rev­ných mate­ri­álů či mate­ri­álů s drob­nými dez­ény, které nesmějí chy­bět v šat­níku žád­ného muže.
Jak již název napo­vídá, tato kolekce je vytvo­řena pro celo­roční nošení, čemuž odpo­vídá i váha mate­ri­álu 260 g/m. Obleky ušité z těchto mate­ri­álů jsou určeny pře­de­vším pro denní nošení, jsou prak­tické a poho­dlné. Kolekce je určena pro muže, který vyža­duje uni­ver­zál­nost a kom­fort. Na výrobu byla pou­žita čistá merino vlna Super 130´s s prů­měr­nou silou vlákna 17 mik­ronů (mik­ro­me­trů). Abychom lépe rozu­měli tomuto číslu, je nutno vědět, že prů­měrné vlněné vlákno aus­tral­ské vlny má sílu 24 mik­ronů. Finální úprava dodává mate­ri­álu lesk a hladký povrch. Mate­ri­ály jsou jed­no­ba­revné či s drob­nými i vět­šími dez­ény, spíše v tmavších odstínech.
Kolekce zim­ních nad­ča­so­vých mate­ri­álů – fla­nelů, které jsou utkány z vlny a kaš­míru (90% vlna, 10% kaš­mír). Oblek ušitý z této látky Vás výborně zahřeje v chlad­ných dnech. Vybí­rat můžete jak z jed­no­ba­rev­ných látek, tak i z mód­ních výraz­ných vzorů a melanžů hodí­cích se ke kva­litě flanel.
Loro Piana nabízí v této kolekci tep­lejší jemné mate­ri­ály utkané buď v kom­bi­naci vlna a kaš­mír, či z novozéland­ské vlny. Slo­žení vlna/kašmír dodává látce jem­nost a leh­kost, novozéland­ská vlna je cha­rak­te­ris­tická svým leskem a vyni­ka­jící dyna­mic­kou pevností.

Na žakety se nej­lépe hodí látka, utkaná z příze kom­bi­no­vané z vlny a kaš­míru. Vzory jsou zde typické herring bone a half bone. Pokud chcete šat­ník obo­ha­tit blej­zrem, vhod­ným mate­ri­á­lem je fla­nel slo­žený z vlny a kašmíru.

Roz­ho­du­jící je při výrobě této látky finální úprava, která dodává látce na kom­pakt­nosti. Dále v této kolekci nabí­zíme novozéland­skou vlnu vhod­nou též na blej­zry. Látka Zelan­der působí dyna­micky a oblek z této kva­lity má velice sou­časný vzhled. Žakety, blej­zry a vlněné pláště je třeba v zimě dopl­nit vlně­nými kalho­tami, na něž je nej­lépe pou­žít vlnu Super 120´s. Typická je pro tento mate­riál dia­go­nální vazba, barevně pak vybí­ráte ze směsí dvou barev, které vytváří tzv. mou­liné příze.

Loro Piana vytvo­řila tuto kolekci pro muže, který často ces­tuje a chce se cítit poho­dlně kde­koli na světě. Jedná se spíše o lehčí mate­ri­ály vážící 23-240gr/m. Obleky z mate­ri­álů Tra­vel­li­ght jsou ele­gantní a kom­fortní, dají se obléci celý rok. A nespor­nou výho­dou je jejich menší mačkavost.
Je sezónní kolekce vytvo­řená z aktu­ální nabídky mód­ních mate­ri­álů. Odráží módní trendy, ať již co se týče barev, dez­énů, ale též nových kva­lit látek. Tento vzor­ník je obvykle nej­pes­t­řejší ze všech nabí­ze­ných kolekcí. Mate­ri­ály jsou nabí­zeny jen v limi­to­va­ném množ­ství a do vypro­dání zásob.
Jedná se o výběr mate­ri­álů utka­ných pře­vážně z bavlny, která je na léto nej­vhod­nější. Můžete tak být i hor­kém létě oble­čeni ele­gantně. Loro Piana pou­žívá egypt­skou bavlnu pěs­to­va­nou podél Nilu, kde jsou vhodné kli­ma­tické pod­mínky pro pěs­to­vání dlou­ho­vlákné bavlny. Příze z této bavlny jsou velice tenké, a přesto pevné, což se odráží na kva­litě látky. V nabídce je něko­lik typů bavl­ně­ných látek v růz­ných gra­má­žích a vaz­bách. Ty jsou vhodné jak na letní saka, obleky či kalhoty. V nabídce jsou též man­šestry slo­žené z bavlny a kaš­míru v růz­ných bar­vách. V této kolekci si můžete vybrat z vel­kého množ­ství barev, které jsou často laděny do svět­lých odstínů vhod­ných na léto.
Hustě pletený a velice odolný materiál vzniká kombinací výjimečné vlny a sofistikovaných výrobních postupů. Zelander®, High Tenacity vlna má svůj původ na rozsáhlých pastvinách Nového Zélandu, které dodnes nejsou jakkoli znečištěné zásahy civilizace. Proslulá svou zářivě bílou barvou, výjimečnou odolností a délkou vláken je tato vlna hustě pletená pro dosažení co nejvyšší jemnosti. Byla podrobena mnoha testům na pevnost v tahu i odolnost proti roztržení, ve kterých vždy obstála s excelentním výsledkem, který dalece převyšoval obvyklé parametry špičkových vlněných materiálů. Díky tomu můžeme říci, že se jedná o ideální material pro výrobu obleků pro všechny, kteří hodně cestují a potřebují praktický a všestranný oděv.

Loro Piana

RAIN SYSTEM

Rain System vytváří neviditelnou ochrannou vrstvu kolem každého vlákna a chrání tak látku před vlhkostí, prachem i nečistotami. Vzhledem k tomu, že se se vlhkost ani nečistoty nedostávají hlouběji do látky, lze je snadno odstranit a zachovat tak původní vzhled obleku.

Loro Piana

STORM SYSTEM

Storm System poskytuje ochranu proti větru a dešti kombinací dvou stupňů ochrany: Vodě a větru odolnou membránou Rain System, která je zároveň dobře prodyšná. Dále pak mikromolekulární membránou aplikovanou na spodní stranu látky pomocí speciálního laminovacího procesu vyvinutého společností Loro Piana.

Loro Piana

Spo­leč­nost zajiš­ťuje kva­litu svých látek odbě­rem nej­lep­šího suro­vého mate­ri­álu. Hledá zdroje a ty pak trvale pod­po­ruje. Je tomu tak i u živo­čiš­ného druhu vikuňa žijí­cího ve vyso­kých nad­moř­ských výš­kách Peru, který se ocitl na pokraji vyhy­nutí a kde Loro Piana svým zása­hem výrazně při­spěla k jeho zacho­vání. Tento divoký druh lamy pro­du­kuje velmi vzác­nou vlnu, která je nej­jem­nější na světě. Loro Piana pod­po­ruje též chovy kaš­mír­ských koz v Mon­gol­sku, které jsou zdro­jem nej­kva­lit­něj­šího kaš­míru a zasa­huje i do chovu ovcí v Aus­trá­lii, na Novém Zélandě a na Tasmá­nii. Zde se snaží moti­vo­vat cho­va­tele, kteří mají rok od roku lepší výsledky v chovu ovcí pro­du­ku­jí­cích super­jem­nou vlnu. Pro kva­litu látky je samo­zřejmě velmi důle­žitý celý výrobní pro­ces, designem a apli­kací nových tech­no­lo­gií počí­naje, kon­t­ro­lou mate­ri­álu konče. Další akti­vi­tou Loro Piana je obnova sta­ro­dáv­ných výrob­ních postupů látek z růz­ných konců světa. Tak se poda­řilo vyvi­nout přízi vyro­be­nou z vlá­ken stonku rost­liny lotosu, který roste na jeze­rech v Barmě (Mya­n­maru) a další zcela uni­kátní látky, k jejichž výrobě vedla dlouhá cesta hle­dání a výzkumu.

O spo­leč­nosti

Loro Piana má dlou­ho­le­tou tra­dici – spo­leč­nost dodá­vala nej­jem­nější vlnu a kaš­mír těm nej­ná­roč­něj­ším zákaz­ní­kům na světě a v prů­běhu šesti gene­rací si vybu­do­vala ve světě pozici před­ního výrobce vlně­ných a kaš­mí­ro­vých látek. Záro­veň je již dlou­hou dobu na přední příčce v nákupu nej­jem­nější a tedy nej­lepší vlny na světě. Pra­vi­delně již více než 20 let naku­puje nej­kva­lit­nější balík vlny na celém světě (Record Bale), ze kte­rého lze vyro­bit látku na pou­hých 50 obleků.

Výroba

Aby bylo dosa­ženo nej­vyšší kva­lity, chce mít spo­leč­nost pod kon­t­ro­lou celý pro­ces výroby látek od suro­vého mate­ri­álu až po finální pro­dukt. Spo­leč­nost vlastní 6 manu­fak­tur v samotné Itá­lii ( v oblast Val­se­sie, která je známá kva­li­tou tex­til­ního řemesla). Dále má 3 manu­fak­tury v USA a jednu též v Mon­gol­sku. Při výrobě vyu­žívá nej­mo­der­nější tech­no­lo­gie a stroje, velmi důle­ži­tou roli však stále hraje i ruční práce. Každý metr látky je v prů­běhu výroby 4-6 krát kontrolován.

Vlna Merino

Každá ovce z oblastí vhod­ných pro chov vypro­du­kuje 2kg jem­ného rouna ročně. Poté, co je rouno peč­livě pře­kon­t­ro­lo­váno a okla­si­fi­ko­váno, pro­dává se na auk­cích kona­ných každý rok od září do května. Na těchto auk­cích Loro Piana pra­vi­delně naku­puje 30-50 nej­lep­ších balíků. Jen jeden balík může být vyhlá­šen tzv. Record Bale – tedy balí­kem s nej­jem­nější vlnou na světě, který již pra­vi­delně více než 20 let naku­puje Loro Piana. Z této extra jemné vlny pak vyrábí limi­to­vané série látek.