Solbiati 2018-06-14T14:50:24+00:00

Tomáš Satoranský v nové kolekci
Solbiati Autumn/Winter 2017

Krejčovství Blažek x Tomáš Satoranský
Krejčovství Blažek x Tomáš Satoranský

Italská značka Solbiati, jejíž historie sahá do roku 1874, je tradičním výrobcem lněných a bavlněných látek nejvyšší kvality.

Pro výrobu lněných látek používá Solbiati pouze ten nejlepší evropský len z Normandie. Lněné látky se tak ideálně hodí pro neformální obleky a separátní saka.

Kolekce bavlněných látek z nejlepší egyptské bavlny se používají pro výrobu volnočasových kalhot, které se skvěle kombinují se lněnými saky.

Krejčovství Blažek x Tomáš Satoranský
Krejčovství Blažek x Tomáš Satoranský

Od tra­dice k inovaci

Mate­ri­ály Sol­bi­ati mají dlou­ho­do­bou his­to­rii a jsou cha­rak­te­ri­zo­vány jmé­nem rodiny, která tvo­řila his­to­rii celé společnosti.

Sol­bi­ati vždy pro­ká­zali cit­li­vost na impulzy, které při­chá­zely ze soci­ál­ního, kul­tur­ního a his­to­ric­kého kontextu.

Každý z těchto impulzů byli schopni inter­pre­to­vat a včasně zapra­co­vat do své kon­cepce a vývoje. Stali se tak důle­ži­tou sou­částí tex­til­ního průmyslu.

Sol­bi­ati je spo­leč­nost s jedi­neč­nou osob­ností a uni­kát­ním vizi­o­nář­ským cítě­ním. Nabídka od Sol­bi­ati zahr­nuje pes­trý výběr pře­de­vším lně­ných a bavl­ně­ných materiálů.