Vitale Barberis Canonico 2017-11-19T14:24:46+00:00

Kolekce materiálů

Kolekce Pru­nelle Super 120′s je vol­nější kolekcí, která obsa­huje větší množ­ství vari­ant. Vybí­rat můžete z růz­ných typů mate­ri­álů, které jsou vyroběny ze 120′s vlny. Širší je i škála barev (černá, antra­cit, šedá, modrá, sv. modrá, hnědá, sv. šedá).

Kolekce Pru­nelle 110′s Clas­sics zahr­nuje, jak již název vypo­vídá, mate­ri­ály kla­sic­kých barev (černá, antra­cit a navy) i mate­ri­á­lo­vých slo­žení ve 110 vlně.

Kolekce Pru­nelle Super 120′s Clas­sics zahr­nuje, jak již název vypo­vídá, mate­ri­ály kla­sic­kých barev (černá, modrá, šedá) i mate­ri­á­lo­vých slo­žení ve 120 vlně.
Kolekce 2ply palin weave Super 120 Clas­sics zahr­nuje, jak již název vypo­vídá, mate­ri­ály kla­sic­kých barev (černá, šedá a navy) i mate­ri­á­lo­vých slo­žení ve 120 vlně.

O spo­leč­nosti

Vitale Bar­be­ris Cano­nico je reno­mo­vaný výrobce mate­ri­álů z ital­ského Pra­tri­vera, který v sou­čas­nosti dodává mate­ri­ály do celého světa. Vyrábí nej­kva­lit­nější vlněné poče­sané tka­niny pro výrobu tra­dič­ních kla­sic­kých for­mál­ních i nefor­mál­ních pán­ských obleků, kla­sic­kých i ležér­ních sak a kalhot. Velmi jemná vlna pochází z ovcí Merino z velmi ceně­ného ple­mena, které bylo vyvi­nuto ve Špa­něl­sku kolem 12. sto­letí a dnes je cho­váno v Aus­trá­lii. Mate­ri­ály Vitele Bar­be­ris Cano­nico odpo­ví­dají nej­vyš­ším poža­dav­kům kva­lity.

Mate­ri­ály jsou vyrá­běny v růz­ných bar­vách a vzo­rech, jsou ide­ální pro výrobu obleků na míru, for­mál­ních nefor­mál­ních i spor­tov­ních. Hlavní vlast­nosti jsou pohodlí, vše­stran­nost, měk­kost a leh­kost. Tka­niny odpo­ví­dají nej­vyš­ším moder­ním stan­dar­dům.

Mate­ri­ály jsou při­způ­so­beny roč­ním obdo­bím. Jarní a letní kolekce je určena kaž­dému, kdo nechce dělat kom­pro­misy, mate­riál pod­trhne ele­gantní výraz osob­nosti a chuť být ele­gantní i během let­ních měsíců. Letní mate­ri­ály jsou z lehké tka­niny se sil­nou struk­tu­rou, vlna super 120s je v plát­nové vazbě česané tka­niny ze dvou­vrstvé příze, mate­riál je výborný pro svou skvě­lou pro­dyš­nost.

Nabídka také zahr­nuje nové dyna­mické tka­niny s vlnou a mohé­rem, směsi ide­ální pro nošení v hor­kých dnech nebo ve vlh­kých kli­ma­tech. Barvy pře­vlá­dají širo­kou šká­lou odstínů a vzorů, pro letní sezónu jsou ide­ální pře­de­vším svět­lejší tóny.

Nabídka mate­ri­álů pro zimní obleky, saka a kalhoty také spl­ňuje nej­vyšší stan­dard zpra­co­vání materiálů.

Stří­hání vlny

Ovce se doží­vají 10–12 let, za rok může kaž­dému zví­řeti narůst nejméně 3 kg vlny, některá ple­mena dávají až 18 kilo­gramů. Vlna se stříhá jed­nou nebo dva­krát do roka (zručný stři­hač ostříhá přes 20 ovcí za hodinu). Ostři­haná vlna se ukládá jako celistvé rouno, jehož různé části se poz­ději zařa­zují do urči­tých kva­li­ta­tiv­ních tříd.

Čiš­tění vlny

Surová, potní vlna obsa­huje v prů­měru jen méně než polo­vinu váho­vého množ­ství spřa­da­tel­ných vlá­ken, 10–45 % je tuk a pot, 5–20 % jsou nečis­toty, které se dostaly do srsti na pas­t­vině, mimo toho mohou vlákna pojmout až 25 % vlh­kosti. Tuk a pot se odstra­ňuje pra­ním (zís­kaný lano­lin se dá pou­žít v kos­me­tice) a rost­linné pří­měsi se kar­bo­ni­zují (kar­bo­ni­zace vlny) kyse­li­nou síro­vou (zuhelnatí).

Vlast­nosti vlny

Čisté vlákno sestává z kera­tinu, pig­mentu a che­micky vázané vlh­kosti. Z che­mic­kých prvků je 50 % zastou­pen uhlík, s dal­šími 40 % kys­lík a dusík. Povrch vlákna je šupi­no­vitý. Zvláštní struk­tura řetěz­cové mole­kuly dává vláknu vyni­ka­jící pruž­nost a oheb­nost. Vlna je proto téměř nemač­kavá, ale tím také méně pevná než jiná tex­tilní vlákna a za mokra ztrácí dal­ších 10–20 % pevnosti.

Kla­si­fi­kace vlny

Pro posou­zení jakosti vlny je důle­žitá délka, pev­nost, obsah rost­lin­ných pří­měsí, barevný odstín a roz­ho­du­jící je jem­nost vlákna. Jem­ností se v sou­časné době rozumí tloušťka vlákna v prů­řezu měřená v mik­ro­me­t­rech (µm). Asi do konce 20. sto­letí se jem­nost ozna­čo­vala také tzv. čís­lem výpředu (spin­ning count / wool grade) zařa­ze­ným do tzv. brad­ford­ské stupnice.

Tkaní látek

Tkaní je tech­no­lo­gický postup výroby tex­til­ních látek (tka­nin), spo­čí­va­jící v opa­ko­va­ném pro­va­zo­vání (kří­žení) dvou navzá­jem kol­mých sou­stav nití (vlá­ken). Podélná sou­stava se nazývá osnova, příčná útek, který pokaždé pro­chází celou šíř­kou tka­niny. Tím se tkaní liší od jiných tex­til­ních tech­nik, napří­klad ple­tení, vázání nebo vyšívání.

Kon­t­rola kvality

Ve spo­leč­nosti Vitale BAR­BE­RIS Cano­nico jsou výsledné pro­dukty peč­livě kon­t­ro­lo­vány. Vše je potřeba pro­jít manu­álně cen­ti­metr po cen­ti­me­tru, abychom měli jis­totu, že našim zákaz­ní­kům dodáme pouze to nej­lepší. Právě proto je tento úkol vyhra­zen ženám, které mají lepší dis­po­zice pro peč­li­vost a kon­cen­t­raci. Tento pro­ces pro­bíhá ve dvou fázích: v suro­vém stavu – ihned po tkaní a po první fázi dokon­čení finální látky.