Pro firmy na míru 2018-06-14T14:50:56+00:00

Firemní oble­čení na míru

Kaž­dému kli­en­tovi zaru­ču­jeme indi­vi­du­ální pří­stup, kdy je dopo­ru­čen nej­op­ti­mál­nější střih oděvu a mate­riál, při­čemž je vše podrobně kon­zul­to­váno. Mate­ri­ály pou­žité k výrobě firem­ního oble­čení jsou dodá­vány reno­mo­va­nými zahra­nič­ními doda­va­teli. Každý rok pro naše kli­enty uši­jeme desítky tisíc kusů oble­čení.

Potře­bu­jete odpo­ví­da­jící oble­čení pro své zaměst­nance?

  • Na základě poptávky vybe­reme vzhled out­fitu odpo­ví­da­jící pro­středí vaší společnosti.
  • Pro­ve­deme indi­vi­du­ální fito­vání oděvů na vaše zaměstnance.
  • Zajis­tíme postupné dopl­ňo­vání oděvů pro nové zaměstnance.
  • Kom­pletní zakázku Vám dodáme do pěti týdnů.

Kontakt

Martina Stočesová
Manager Made to Measure

Tel.: +420 601 570 468
E-mail: martina.stocesova@blazek.cz